ลงทะเบียนสำรองที่
ระเบียบและข้อปฏิบัติของสถานปฏิบัติธรรม ธวีธรรม
ข้อควรปฏิบัติ
• ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องแต่งกายสุภาพ
ผู้หญิง : กางเกงขายาวหรือผ้านุ่ง กระโปรงยาวสีขาว สวมเสื้อสีขาว (ไม่บาง)
ผู้ชาย : กางเกงขายาวสีขาว สวมเสื้อสีขาว
• ควรแจ้งวันเข้าร่วมปฏิบัติธรรมล่วงหน้าผ่านระบบเท่านั้น และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
• ควรสำรวมวาจา งดพูดคุยเสียงดังในระหว่างการปฏิบัติธรรม
• ควรเป็นผู้สำรวมกาย มีมารยาทสงบเรียบร้อย กินง่าย อยู่ง่าย และใส่ใจบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลา
• ควรเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามตารางประจำวันที่กำหนด
• ควรเป็นผู้สำรวมกาย มีมารยาทสงบเรียบร้อย กินง่าย อยู่ง่าย และใส่ใจบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลา
• ผู้ปฏิบัติธรรมถือศีล ๕ (รับประทานอาหาร ๓ มื้อ) หรือ สามารถเลือกถือศีล ๘ (รับประทานอาหาร ๒ มื้อ) ตามความสะดวก โดยทีมงานจะจัดเตรียมน้ำปานะให้
• ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเองทั้งหมด สถานปฏิบัติธรรมจะมีเพียงที่นอน หมอน และผ้าห่มให้
• สามารถใช้โทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาว่างจากการปฏิบัติธรรม (ตามความเหมาะสม)
• โปรดช่วยรักษาความสะอาดและดูแลรักษาสถานที่ กรุณาถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดไฟ ปิดน้ำหรือปิดแอร์ หลังการใช้งานทุกครั้ง
ข้อไม่ควรปฏิบัติ
• ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในสถานปฏิบัติธรรม และห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานปฏิบัติธรรม
• ห้ามนำคนนอก หรือผู้ติดตามเข้ามาภายในสถานปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
• งดใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา และไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาสถานปฏิบัติธรรม หากสูญหายทางสถานปฏิบัติธรรมฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในสถานปฏิบัติธรรม
• ห้ามผู้ปฏิบัติกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรม เช่น เล่นการพนัน
หมายเหตุ หากมีความจำเป็นต้องออกไปนอกสถานปฏิบัติธรรมก่อนเวลาที่กำหนดตามตารางกรุณาแจ้งสำนักงานกลางฯ ให้ทราบ