แผนผังสถานที่
วิหารพุทธะ หรือ วิหารแก้ว
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความละเอียดลึกซึ้งหลายระดับขั้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าถึงความพ้นทุกข์ และในระดับที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ในการฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมะ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับขั้นใด ผู้ที่มีหลักธรรมคุ้มครองใจย่อมค้นพบความสงบในจิต และความสุขแท้จริงของชีวิต
“การปฏิบัติธรรม” มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการนำเอาหลักคำสอน
ของพระพุทธเจ้ามาฝึกใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต “สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม” ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มบริษัททรู ใช้เป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรม ผ่านการอบรมโดยครูบาอาจารย์และวิทยากรพิเศษ ทั้งยังสามารถศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ประสบการณ์ทางธรรมที่ได้รับ ณ สถานที่แห่งนี้ จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไป หากท่านนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะหลักสำคัญ ๓ ประการที่พระพุทธองค์ทรงประทาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จะเป็นดั่งภูมิธรรมที่โอบอุ้มจิตใจ ให้ชีวิตดำเนินไปบนทางที่ถูกที่ดี และเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
ศาลาธรรม
แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น โดยชั้นล่างเป็นอาคารห้องสมุดธรรมะ มีหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กว่า ๒,๐๐๐ เล่ม ภายในห้องสมุด ยังมีบริการคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ขณะที่ชั้นที่ ๒ เป็นศาลาการเปรียญ สำหรับจัดกิจกรรมและนั่งสมาธิโดยแต่ละหลักสูตรจะมีคณะพระวิทยากร พระวิทยากรพิเศษมาบรรยาย และวิทยากรฝ่ายฆราวาสที่ผลัดเปลี่ยนกันมาให้แง่คิด คติธรรม ตามหลักสูตร
ศาลาทาน
เป็นอาคารสำหรับรับประทานอาหาร มีพื้นที่ ๙๖๐ ตารางเมตร สามารถรับรองได้ ๑๒๐ – ๑๓๐ คน ซึ่งตัวอาคารโดยรอบ เน้นเป็นกระจกเพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้แบบ ๑๘๐ องศา โดยภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างดี ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารซึมซับกับธรรมชาติ ได้อย่างเต็มที่
ลานโพธิ์
ลานกว้างตั้งอยู่ในกลางสถานปฏิบัติธรรม มีพระพุทธรูป “พระพุทธปัญญาธรรม” ประดิษฐานใต้ต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมนอกอาคาร บรรยากาศปลอดโปร่งสามารถใช้สำหรับเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม
ลานจักรวาล
เป็นบริเวณที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ พระแม่กวนอิม พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์ เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ เป็นหยกสีขาวทั้งองค์ ปาง ๔ หน้า ด้านหลังเป็นภูเขาสูง ใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้
ลานใจ
ลานกว้างปูพื้นด้วยหินแม่น้ำสีขาวครีม มีต้นไม้ล้อมรอบ ให้ความรู้สึกเรียบง่าย สงบเย็น เกิดสมาธิ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมนอกอาคาร บรรยากาศปลอดโปร่ง และสามารถใช้สำหรับเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม
เรือนรับรอง
อยู่ท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำ จำนวน ๑๐ หลัง โดยแต่ละเรือนได้รับการตั้งชื่อ โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซึ่งใช้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชื่อของแต่ละเรือน ประกอบด้วย
๑.เรือนสติ
๒.เรือนศีล
๓.เรือนสมาธิ
๔.เรือนปัญญา
๕.เรือนเมตตา
๖.เรือนเรียน
๗.เรือนเพียร
๘.เรือนให้
๙.เรือนสันติ
๑๐.เรือนสุขแท้
โดยมีเรือนรับรองแบบมีเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ ๑ - ๒ ท่าน ขณะที่เรือนรับรองแบบฟูกที่นอน สามารถรับรองได้ ๑-๓ คน ซึ่งภายในเรือนรับรองทุกหลัง มีห้องน้ำและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องน้ำ
เรือนพักชาย
จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ ผืนน้ำ และผืนดิน โดยแต่ละหลัง สามารถรับรองได้ ๒๐- ๓๐ คน มีห้องน้ำจำนวน ๖ ห้อง ห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง ห้องอาบน้ำ จำนวน ๘ ห้อง และล็อกเกอร์สำหรับเก็บของจำนวน ๓๐ ชุด
เรือนพักหญิง
จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ ผืนฟ้า และผืนใจ โดยแต่ละหลัง สามารถรับรองได้ ๒๐-๓๐ คน มีห้องน้ำจำนวน ๘ ห้อง ห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง ห้องอาบน้ำ จำนวน ๘ ห้อง และล็อกเกอร์สำหรับเก็บของจำนวน ๓๐ ชุด
สำนักงานกลาง
เป็นอาคารสำหรับติดต่อประสานงานและศูนย์กลางการบริหารจัดการของสถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม รวมทั้งมีห้องพยาบาลพร้อมเตียงนอน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม