สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความละเอียดลึกซึ้งหลายระดับขั้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าถึงความพ้นทุกข์ และในระดับที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ในการฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมะ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับขั้นใด ผู้ที่มีหลักธรรมคุ้มครองใจย่อมค้นพบความสงบในจิต และความสุขแท้จริงของชีวิต “การปฏิบัติธรรม” มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการนำเอาหลักคำสอน ของพระพุทธเจ้ามาฝึกใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต “สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม”ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มบริษัททรู ใช้เป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรม ผ่านการอบรมโดยครูบาอาจารย์และวิทยากรพิเศษ ทั้งยังสามารถศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้จากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ประสบการณ์ทางธรรมที่ได้รับ ณ สถานที่แห่งนี้ จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไป หากท่านนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะหลักสำคัญ
๓ ประการที่พระพุทธองค์ทรงประทาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญาจะเป็นดั่งภูมิธรรมที่โอบอุ้มจิตใจ ให้ชีวิตดำเนินไป
บนทางที่ถูกที่ดี และเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง