พระพุทธปัญญาธรรม
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒ องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม ไร่แสงงาม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นพุทธศิลป์สูงค่าตรงตามพุทธลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชาพร้อมกับได้ถวายพระนามพระพุทธรูปนี้ว่า “พระพุทธปัญญาธรรม” เป็นผลงานร่วมออกแบบโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และปั้นโดยอาจารย์อติ กองสุข ประติมากรที่ชำนาญการปั้น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูป “คันธารราฐ” และฐานองค์พระได้แรงบันดาลใจจากตราสัญลักษณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ “ดอกบัวบาน” โดยให้ความหมายถึงการเจริญเติบโตและเบ่งบานในทางธรรม พร้อมสอดแทรกธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระดำริหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวยวิมุติสุข ทรงดำริถึงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นของที่ลุ่มลึก “ผู้ที่จะตรัสรู้ได้ก็มีอยู่ เทียบได้กับบัวสามเหล่าที่บานได้” จุดประสงค์การจัดสร้าง “พระพุทธปัญญาธรรม” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และตั้งมั่นในศีลธรรม อันก่อให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และยังแผ่ขยายวงกว้างสู่ทุก ๆ สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ดั่งความหมายของ “ความรักจักรวาล”