หลักสูตรปฏิบัติธรรม
เพื่อเรียนรู้หลักธรรมอันประเสริฐ ๓ ประการ
“ศีล สมาธิ ปัญญา” ซึ่งเป็นดั่งภูมิธรรมนำทางให้ชีวิต ดำเนินไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม
สถานปฏิบัติธรรม